Winrock

การใช้งาน

บ้าน »  การใช้งาน

ตลาดที่ให้บริการ:


ปิโตรเคมี
น้ำมันก๊าซ
ผลิตกระแสไฟฟ้า
นิวเคลียร์
พลังงานลม
วิศวกรรมมหาสมุทร
วิศวกรรมหนัก
วิศวกรรมรถไฟใต้ดิน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ winrock:


วาล์ว
ปั๊ม
ภาชนะรับความดัน
กังหัน
เรือ
Bolier
สะพาน
แลกเปลี่ยนความร้อน
อุปกรณ์ใต้ทะเล
อุปกรณ์หลุมผลิต
อุปกรณ์ขุด
เครื่องจักรไฟฟ้า
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
ท่อส่ง